Enter your keyword

post

ODGOVORI GRIGORIJA PETROVIČA GRABOVOJA NA PITANJA, KOJA SU POSTAVILI UČESNICI FILMSKOG FORUMA “MITOVI I REALNOST”

ODGOVORI GRIGORIJA PETROVIČA GRABOVOJA NA PITANJA, KOJA SU POSTAVILI UČESNICI FILMSKOG FORUMA “MITOVI I REALNOST”

Zdravo. Ja ću sada odgovoriti na pitanja koja su postavili učesnici filmskog foruma “Mitovi i realnost”.

Prvo pitanje – Pre više od dve hiljade godina Isus je već govorio o večnom životu. Kod nas postoji takav utisak, da je društvena svest još uvek daleko od tog shvatanja realnosti. Kakvo je Vaše mišljenje?

Odgovor – Po mom mišljenju, društvena svest je napredovala u razumevanju tog mišljenja, zato što postoji dovoljno mnogo u sadašnjoj civilizaciji sredstava i metoda realizacije večnog života, kako s tačke gledišta tehnologija upravljanja na račun razvoja Svesti, Duha, Duše; putem uzajamnog delovanja tela sa Svešću i Dušom, i Duhom; sistemi razvoja kontrole nad tim procesima, koji su pod kontrolom Svesti čoveka, i istovremeno razvoj naučno-tehničkih sredstava – doprinose upravo realizaciji večnog života.

I ja smatram, da u vezi sa time u velikoj meri upravo neku strukturu, koju treba uvećavati u prilagodjenosti procesu večnog života, tu strukturu je moguće više ispoljavati u vidu upravo objašnjavajućih nekakvih organizovanih radnji medju stanovništvom, medju obrazovnim sistemima. O tome je, naravno, još uvek malo podataka. Na primer, u udžbenicima opšteobrazovnih škola, i, moguće, oni su samo u nekakvim posrednim varijantama. Malo je podataka u programima visokih školskih ustanova.

U datom slučaju, čim bude uvećan upravo obrazovni resurs, onda će upravo mišljenje Hrista o večnom životu, o neophodnosti njegove realizacije, biti, naravno, rasprostranjeno već svuda i tehnološki obezbedjeno.

I u datom slučaju mogu jedno reći, da se pod mojim registrovanim zaštitnim znakom GRABOVOI® i GRIGORI GRABOVOI®, realizuju tehnologije obezbedjivanja večnog života, koje su praktično zasnovane na maksimalnom broju poznatih struktura, obrazloženih naučnim metodama, metodama razvoja Svesti, Duše, Duha.

I u vezi sa time mi možemo reći, da je, na primer, da, ako se razmotre moji patenti, takvi kao “Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovo ostvarivanje” i “Sistem prenosa informacije”, onda tamo dovoljno konkretno pokazano, da je na račun biosignala, na račun zračenja misli, što je i registrovano tim rečima u tim patentima, moguće uzajamno delovati sa spoljašnjom sredinom, u principu, kako logički sledi, i jasno je iz tekstova patenata, a takodje iz pozivanja na naučne publikacije, na primer u časopisu “Elektronska tehnika”, da je naučni deo procesa, dovoljno dobro istražen, opisan metodama ortodoksne matematike po mojoj teoriji talasne sinteze, i izmedju ostalog, ako se uzme još formula opšte realnosti, koju sam ja realizovao u disertaciji. Zato se dobija, da ipak upotreba naučnih sredstava, koja objektiviziraju procese mnoge u svemiru, oni omogućavaju da se sistematski pokazuje mogućnost i neophodnost realizacije večnog života svima.

U vezi sa time, da tako kažemo, kao rezime se može reći, da se u sadašnje vreme civilizacija dovoljno razvila za to, da se svima obezbedi večni život. Zadatak leži upravo u sveopštem uvodjenju najperspektivnijih sredstava realizacije svima opšte, opšte kao koncepcije upravljanja, u tom upravo smeru obezbedjivanja svima večnog života. Zato se sasvim može reći da sredstava u ovom trenutku ima dovoljno da bi se ostvarila realizacija upravo večnog života svima za nekakvo sasvim neveliko, da tako kažemo, vreme. I poželjno je u tom smeru, ja smatram, podržavati mišljenje svih, ko smatra, da obezbedjivanje večnog života svima – to je neophodan za čovečanstvo, uopšte za bilo koje živo biće, smer.

Sledeće pitanje – U pisanjima svih religija se ukazuje na nekakvu kritičnu masu, koju je neophodno dostići za to, da bi se Zemlja mogla uzdići. Vi idete dalje. Vi govorite o večnom životu, i Vaš program je usmeren na sveopšte spasenje čovečanstva. Sveopšte spasenje, večni život, kakvu razliku Vi polažete izmedju ta dva termina?

Odgovor – U mom Učenju postoji pravac spasenja, izmedju ostalog od moguće globalne katastrofe, i pravac večnog harmoničnog razvoja. I u vezi sa time ja zalažem u odredjenoj meri tehnološki smisao u ta dva termina, zato što, da bi se obezbedio večni život svima, neophodno je, u krajnjoj meri, spasiti od moguće globalne katastrofe, neophodno je obezbediti lokalni večni život za svako živo biće.

Zato se dobija, da zadatak spasenja, on je upravo kao primarni zadatak, i on se realizuje u tim slučajevima, ako zaista mi govorimo o neophodnosti primene takve konstrukcije kao što je spasenje. Jer može biti jednostavno sveopšti harmonični i večni razvoj, realizacija harmonije večnog života za sve, ali u slučaju primene strukture spasenja ja ipak zalažem upravo tehnologiju spasenja kao instrument obezbedjenja večnog života, zaštite večnog života u slučaju nekakvih kritičnih stanja, situacija i tome slično.

Sledeće pitanje – Šta znači biti večan za ljudsko biće, koje živi na našoj Zemlji?

Odgovor – Mogu reći, da u običnom shvatanju, i kako je to postavljeno prvobitno od Tvorca, od Boga, večnost se shvata upravo tako, kako se ona shvata. Tj. mora biti večna Duša, mora biti večno telo, mora biti večan Duh, večna Svest. I ako se uopšteno kaže jednom rečju – izmedju ostalog i sve strukture, koje odgovaraju ličnosti, i uopšte sve strukture, koje odgovaraju živome biću.

Sledeće pitanje – Za čoveka, koji je postao večan na Zemlji, postoji li sloboda putovanja u druge svetove?

Odgovor – Stvar je u tome, što je ovde odgovor očigledan: kada čovek postaje večan, onda se saglasno tome on može neograničeno vreme obučavati u bilo kom smeru. I putovanje u bilo koje svetove postaje ispunjiv zadatak, nesumnjivo. I jasno je, da se naučiti, da tako kažemo, za veoma dugo vreme, može svemu. I kao što sam ja rekao u prethodnom odgovoru na prethodno pitanje, da kada sve strukture ličnosti postaju večne, onda se saglasno tome može i večno razvijati i razvijati svaka struktura.

Moguće je više razvijati uzajamno delovanje medju tim strukturama ili, na primer, njih večno takodje razvijati, što će se evo na praksi tako i dešavati: uzajamno delovanje medju fizičkim telom i Svešću, uzajamno delovanje medju Duhom, Svešću i fizičkim telom, uzajamno delovanje medju Dušom i fizičkim telom.

Ti svi procesi pri detaljnom proučavanju, pri dugotrajnom naučnom proučavanju, pri imanju osnove na religiozni kontekst nauke, mogu pokazati toliko opširne rezultate u upravljanju i svojim fizičkim telom, i strukturama spoljašnjeg prostranstva, da sada još uvek mi govorimo samo o nekim aspektima takvih mogućnosti. I već sada na nivou tamo obične logike je čak jasno, da pošto postoji dualni princip materije, tj. može se razmatrati kao čestica i kao talasna sredina, a Svest – to je talas, tj. pomoću Svesti se može uticati na talasnu strukturu i samim time učvršćivati fizičku materiju ili je činiti večnom.

I uopšteno govoreći, u vezi sa time, izmedju ostalog, mogu pomagati pa nekakvi tehnički sistemi, na primer sada već ostvarivi uredjaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U, koji ima tri režima. I tamo, u zavisnosti od režima, ide razvoj Svesti po uzajamnom delovanju sa strukturom materije, što omogućava na nivou duhovnog dejstva, životvornog Duha, tako se može reći, praktično na račun spoljašnjeg upravljanja, da se stvara večno telo.

I pri odredjenim navikama, pri odredjenoj praksi, sistematičnosti rada, to upravljanje može biti večno, ono se samo povećava u iskustvu, uvećava se u postizanju rezultata. Zato se ovde dobija, da mi možemo ne prosto tamo stvarati takve strukture za putovanje u druge svetove, već istovremeno je moguće spoljašnje svetove na odredjeni način konfigurisati, stvarati. I rasprostranjivati upravljanje u tom vektoru, da tako kažemo, upravo večnog razvoja celog sveta, večnog bez bilo kakvih uslova.

Sledeće pitanje – Vi ste učinili sveopšte spasenje čovečanstva svojim glavnim potezom. Smatrate li Vi, da je broj sledbenika Vašeg Učenja dovoljno veliki da bi se pokrenuo taj proces – izbegavanje moguće katastrofe svega živoga na Zemlji?

Odgovor – Pa stvar je u tome, što sveopšte spasenje čovečanstva upravo u realizaciji, izmedju ostalog, večnog života za celo čovečanstvo, zahteva obavezno dejstvo od strane čovečanstva, tj. svakog predstavnika čovečanstva, a u perspektivi svakog živog bića. I dobija se, da, naravno, sledbenici Učenja sada mnogo toga rade i realno oni mogu sprečavati i katastrofe, i mogu realizovati obezbedjivanje večnog života u svojim nekim zadacima upravljanja. Ali to se rasprostranjuje – zadatak evo: sticanje tih navika, tih praktičnih sposobnosti – rasprostranjuje se na svakoga. I u zavisnosti od vremena, od mogućnosti osvajanja bilo kakvog materijala svaki čovek mora učestvovati u tom procesu, tada će biti garantovano obezbedjivanje večnog života svima u nekim kratkim rokovima.

I zato se ovde može reći, da čak kada bude uglavnom već obuhvaćeno sve stanovništvo upravo tim zadatkom – svaki čovek će moći realizovati večni život sebi i svima – onda zadatak obučavanja novih ljudi koji se radjaju, on će biti, u principu, u odnosu sa time, što je potrebno pa ponovo objašnjenje, pa ponovo je potreban specijalan obrazovni nivo za one, koji će se radjati. A oni, naravno, će se radjati već u pripremljenijoj socijalnoj sredini, ali pri tome evo obrazovni program, program, znači, takve organizacije društva, kada svako realizuje večni život, on, taj program, će se konstantno čuvati u vezi sa kontinuiranim radjanjem i sa svakim intervalom vremena sve većeg broja ljudi i uopšte živih bića

Pitanje sledeće – Da li je podjednak nivo energije vaskrslog čoveka i čoveka živoga?

Odgovor – Da, upravo s tačke gledišta energije tamo razlike nema. S tačke gledišta uopšte dejstva pri sveopštem vaskrsenju dogadjaj prekida života postaje već beznačajan za vaskrslog, zato ovde treba još uzimati u obzir, da posle upravo faktora sveopšteg vaskrsenja ovde se dobija praktično uporediv u svim aspektima nivo: što živećeg, što vaskrslog.

Sledeće pitanje – Može li veštački razum u kombinaciji sa biološkim sistemom koristiti tehnologije večnog života ili ih ukrasti?

Odgovor – Veštački razum mora biti kontrolisan od strane čovečanstva. U vezi sa time, usput, evo i takvi sistemi, kao PRK-1U, omogućavaju da se razvije misao toliko, da se kontrolišu tehnički sistemi. I ovde, uzimajući u obzir, da postoje, na primer, takvi pravci, kao razvoj pametnih mašina, veštačke inteligencije, to što veštački razum može nekakve elemente koristiti, koji se tiču evo upravo tehnologija večnog života, onda zapravo ovde može biti i pozitivan pravac, vezan za to, što se mogu razradjivati specijalne tehnologije obezbedjivanja večnog života, koje omogućavaju, naprotiv, pomoć čoveku da obezbedi večni život.

I u tome mom uredjaju za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U, sa tri režima, treći režim se uključuje na račun upravo elektromagnetne šeme, on se ne uključuje nekakvim odvojenim prekidačem prinudnim putem, tj. dva prekidača – režima tri. I tamo postoji odredjena logika upravljanja, koja se odnosi na rad veštačke inteligencije, koji je realizovan u dostupnoj šemi.

I to omogućava da se realizuje upravo pravac večnog života u beskonačnosti – taj, koji će pomagati ljudima da žive večno. Zato što realizacija u dostupnoj šemi upravo elemenata veštačke inteligencije – to je perspektiva nova u mašinogradnji tamo, gde je potrebno u, znači, u šemi, koja sadrži optimalan broj elemenata, postaviti maksimalan broj dejstava.

I tada se dobija upravo aspekt večnosti za mašine, mašine postaju bezopasne, i ta ideologija je založena u uredjaju PRK-1U. Jer kontrolisati veštački razum je moguće različitim sredstvima: matematičkim – ja sam po obrazovanju istovremeno programer, jer na fakultetu primenjene matematike i mehanike na Univerzitetu je bila godina programiranja. I moguće je postavljati programskim sredstvima strukturu upravljanja, kada u negativnom smislu mašine ne mogu smetati – na nekakav način ih koristiti – evo upravo čovečanstvu, svemu živome da se razvija i živi večno.

Sledeće pitanje – Kakva je Vaša poruka onima, koji Vas slušaju, i onima, koji se trude zajedno sa Vama za povišenje nivoa Svesti i sveopšteg spasenja?

Odgovor – Pa stvar je u tome, što kod mene uvek postoji poziv obezbedjivati svima večni život i za to se treba truditi. Ja sam zahvalan onima, koji sada u mnogome realizuju taj pravac. I pri tome se može reći, da zajedničkim nastojanjima, prirodno, mi ćemo postizati i postići ćemo obezbedjivanje večnog života svima u kraćim rokovima. I ja pozivam sve učesnike tog procesa da se aktivno obraćaju onima koji još uvek nisu uključeni u taj proces, malo su uključeni.

I truditi se, u objašnjavajućim govorima, putem obrazovanja, putem uveravanja sa osnovom na naučnim činjenicama, na statistici, na ličnoj praksi takvih ljudi, znači, orijentisati na takav isti lični individualni i zajednički rad za obezbedjivanje večnog života svima. Taj rad – jasno je, da je on plemenit, on je stvaralački, on ne može imati nikakvih ograničenja ni u jednoj zemlji sveta, jer zakonodavstvo štiti stvaranje. I u vezi sa time mi možemo u potpunosti zajedničkim nastojanjima realizovati večni život svima u kratkim rokovima.

I još jedno pitanje, koje se tiče besmrtnosti. Ovde je pitanje sledeće: u besmrtnosti, u teoriji večnosti, kako će se razvijati shvatanja supružništva i odnosa u društvu?

Odgovor – Ja smatram: sve tako isto. Večni život – to je, tačnije rečeno, faktički nivo: jednostavno večno živi čovek. A socijalni odnosi, lični, oni ostaju takvi. I zadatak je upravo obezbediti večni život svima pri punoj slobodi izbora svakog čoveka, pri običnoj instituciji porodice, pri običnim socijalnim uslovima života.

Sledeće pitanje – Znate li Vi na Zemlji ljude, koji su dostigli stanje večnosti, koje Vi propovedate? Šta razlikuje te ljude od drugih i kako se mogu prepoznati?

Odgovor – Ovde ja mogu reći, što da, takvi ljudi postoje, koji su dostigli stanje večnosti, i mnogi već sledbenici mog Učenja su dostigli to stanje.

Razlika je u tome, što se dešava generisanje unutrašnje stanja večnosti, koje uzajamno deluje sa spoljašnjim svetom, i svet se pri tome odražava kao večna struktura – tj. specijalan, da tako kažemo, sistem upravljanja.

I ovde za one, koji realizuju moje Učenje, ovde se može reći, da upravo nivo prognostičkog upravljanja, primena, razvoj metodika upravljačkog jasnovidjenja, upravljačkog dejstva Duše, Duha, Svesti, kada mi možemo kontrolisati procese sveta, doprinosi tome, da se evo ovo stanje večnog života realizuje tako, da spoljašnji faktori odgovaraju u potpunosti tome, onda čovek živi večno. I pri tome da bi se umela stvarati stabilnost tog procesa, da bi taj proces bio na večno vreme stabilan, jasno je, da se mora razvijati umeće dovodjenja večnog života do svih.

I kada svi imaju večni život, uopšte sva živa bića, tada je jasno, da za svakog konkretnog, ko je osvojio metodologiju i praksu večnog života, mi imamo apsolutno stabilnu sliku sveta, koja pokazuje i dokazuje, da je svet večan, svi, koji su se rodili, žive večno.

Jasno je, da u tu koncepciju ulazi vaskrsenje svih otišlih. I zato s tačke gledišta Boga – Tvorca celog sveta je jasno, da stvorivši Sebe večnim, On je svet mogao odrediti samo večnim. I te “tehničke”, da tako kažemo – pa pod znacima navoda – strukture, koje su se dogodile i koje se već moraju jednostavno uzajamno povezati, obratno se vraćajući zakonu večnog života, one na račun Svesti čovečanstva potpuno mogu biti savladive, pri čemu u kratkim rokovima.

Na ovome ja završavam odgovore na pitanja. Još jednom se zahvaljujem svim učesnicima filmskog foruma «Mitovi i realnost». Želim svima harmoničan večan život.

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.